Discussion:
Krew na macę czyli mordy rytualne
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
mkarwan
2016-04-14 09:39:21 UTC
Permalink
Raw Message
Profesor Toaff jest szanowanym naukowcem, szefem Wydziału Historii
Żydowskiej uniwersytetu Bar Allan i specjalizuje się w dziejach wyznawców
judaizmu mieszkających w średniowiecznej Europie.
Jest bezprzecznie autorytetem i jako syn rabiego Rzymu, zapewne
zorientowanym w temacie.
Spekulacje dotyczące mordów rytualnych zawarł profesor Toaff w swej książce
zatytułowanej Easter of Blood. European Jews and ritual homicides (by
Professor Ariel Toaff DT UK web news 8/2/07) [Krwawa Pascha. Europejscy
Żydzi i rytualne mordy].
Publikacja wprawiła w osłupienie kolegów historyków i przedstawicieli
społeczności żydowskich.
Prezentuje tezę, że antysemicki mit dotyczący porywania i zabijania
chrześcijańskich dzieci miał potwierdzenie w faktach.
Według włoskiego dziennika "Corriere della Sera" Toaff udowadnia, że wiele
podobnych zbrodni rzeczywiście miało miejsce w latach 1100 - 1500 w
okolicach Trydentu.
Zdaniem prof. Toaffa mordów dokonywali członkowie skrajnego odłamu wyznawców
judaizmu.
Krew dzieci była im rzekomo potrzebna do wyrabiania macy i sporządzania
specjalnych eliksirów.

W książce tej jest też opis ukrzyżowania dwuletniego chłopca jako rekreacji
egzekucji Chrystusa, dokonanej w czasie Żydowskiego święta Paschy.
Akt ten miał miejsce w okoliczach miasteczka Trento na północy Włoch w
Górnej Adydze niemieckojęzycznej prowincji graniczącej z Austrią.
Materiały do książki pochodzą z zeznań Żydów aresztowanych za podobne
przestępstwa na przestrzeni kilku wieków.
Krew dzieci była im rzekomo potrzebna do wyrabiania macy zwanej „azzimo” i
konsumowanej w czasie święta Paschy.
Używano jej też do sporządzania specjalnych eliksirów, tzw. koszernej krwi.
Miały one mieć lecznicze właściwości i być opatrzone certyfikatem rabina.

„Nawet jeżeli autorowi udałoby się udowodnić, że przed wiekami istniała taka
sekta dewiantów, nie można jej w żaden sposób identyfikować ze społecznością
żydowską” - oburzył się cytowany przez izraelski dziennik "Jerusalem Post"
dr Amos Luzzatto, jeden z liderów społeczności żydowskiej we Włoszech.
"Nie można brać deklaracji wymuszonych przed wiekami pod wpływem brutalnych
tortur i stwarzać na ich podstawie szalonych i kłamliwych teorii" -napisało
w specjalnym oświadczeniu 12 czołowych włoskich rabinów.
Nie ukrywali oburzenia.
Przypomnieli też, że choć Żydzi faktycznie często przyznawali się do mordów
na chrześcijańskich dzieciach, ich zeznania były wymuszone na mękach.

Jednak prof. Toaff nie tylko nie wziął tego pod uwagę, ale swoją książkę
oparł właśnie na odnalezionych protokołach tych przesłuchań.

Niefortunnie książka profesora Toaffa nie jest jedyną publikacją.

Istnieje dobrze udokumentowana historia Szymona z Trydentu trzyletniego
chłopca, którego zaginięcie i śmierć była podstawą do oskarżenia miejscowych
Żydów o mord rytualny.
Szymon zaginął przed Wielkanocą 1475, co zostało połączone z wygłaszanymi
wówczas kazaniami, w których obszernie relacjonowano żydowskie mordy
rytualne.
W poniedziałek wielkanocny jego ciało ze śladami nakłuć znaleziono w rzece
obok dzielnicy żydowskiej.
Przywódcy społeczności żydowskiej zostali aresztowani; 15 z nich skazano po
torturach, na których przyznali się do uprowadzenia i zamordowania dziecka -
na spalenie na stosie.
Kult młodego męczennika zaczął się szerzyć w całej Europie, przypisywano mu
ponad 100 cudów.
W 1588 papież Sykstus V zaaprobował kult, czyniąc go patronem osób
uprowadzonych i torturowanych.
Szymon z Tyrentu został kanonizowany jako święty.

W 1965 Sobór Watykański II na nowo przeprowadził proces tego świętego,
uznając historię Szymona za fałszywą.
Paweł VI ostatecznie usunął go z katalogu świętych katolickich, zakazując
jego kultu.
Okoliczności jego śmierci do dzisiaj nie wyjaśniono.
Świętych ofiar żydowskich mordów rytualnych było oprócz Szymona z Trydentu
było całkiem sporo.
Między innymi:
Święty Andrzej z Rinn koło Innsbrucka, zamordowany przez Żydów w roku 1462.
Święty Laurenty, zamordowany przez Żydów w Padwie i kanonizowany przez
Papieża Benedykta XIV w roku 1485.

W Polsce czasów Jagiellonskich utrwaliło się wśród polskiej ludności
przekonanie, iż Żydzi dokonują rytualnych mordów katolickich dzieci, co
doprowadzało w wielu miastach do wystąpień antyżydowskich oraz wypędzania
Żydów - np.
w 1566 wygnano ich z Urzędowa,
w 1678 roku z Kościana,
w 1600 roku z Bochni, Biecza, Sącza i Ujścia,
a w roku 1610 ze Staszowa.

Tłumaczenie anty-żydowskich ekscesów tradycyjnym i niczym nie uzasadnionym
"antysemityzmem" jest po prostu niepoważne.
Interesujace jest, że o rytualnych mordach katolickich dzieci mówili sami
Żydzi-neofici (przechrzczeni na katolicyzm).
Takie oświadczenie potwierdzające wykonywanie mordów rytualnych przez Żydów
złożył pod przysiegą Jan Feltro w 1475 roku w Trydencie.
Z takim samym zarzutem wystąpił Jakub Frank Dobrudzki w prowadzonej
publicznej dyskusji z rabinami w 1759 roku we Lwowie.
Ochrzczony rabin Moldawno w swej pracy "Koniec religii zydowskiej" z 1803
roku stwierdzil; "misterium krwi znają wśród Żydów tylko rabini,
nauczyciele, uczeni i faryzeusze".

Niemiecki uczony, prof. dr August Rohling w swej pracy "Moja odpowiedź
rabinom" ("Meine Antwort an die Rabiner" 1883) stwierdza wprost, że mord
rytualny stosowany przez Żydów istnieje, powołując się na świadectwa Jana
Feltro, Paola Medici, Moldawa i Baroniusa, a także na akta sądowe dwu
procesów na tle mordu rytualnego w Trydencie i Damaszku, znajdujących się w
archiwach watykańskich.
Ostatnim procesem którego powodem był mord rytualny była słynna rozprawa
Mendla Bejlisa oskarżonego o dokonanie zabójstwa na osobie 13-letniego
Andrzeja Juszczyńskiego w Kijowie w roku 1909.

Bejlis został uniewinniony z braku dowodów winy lecz sam proces odbił się
niezwykłym echem w całym Świecie.

W obronie Bejlisa wystąpił „kwiat” żydowstwa europejskiego,
bankier Rotszyld interweniował w Watykanie,
a bankier Mendelsohn groził że w wypadku skazania Bejlisa wstrzyma pożyczkę
o która w owym czasie starał się rząd carski.

Należy tu dodać że koronnym ekspertem w sprawie był polski ksiądz Justyn
Bonawentura Pranajtis, profesor Akademii Teologii Katolickiej w Petersburgu,
wybitny hebraista znawca i tłumacz Talmudu, uważany za najwybitniejszego
znawcy spraw judaizmu w Rosji.
Sąd jednogłośnie uznał, dzięki druzgodzącej ewidencji zaprezentowanej przez
ks. Pranajtisa, że Andrzej Juszczyński był ofiarą judaistycznego mordu
rytualnego dokonanego według opisanej przez ks. Pranajtisa metody, nie było
wszakże wystarczających dowodów że dokonał tego Żyd Bejlis.

Są również wysuwane przez niektórych badaczy sugestie że zabójstwo Bogdana
Piaseckiego, syna słynnego twórcy Falangi i prezesa PAX-u Bolesława
Piaseckiego w 1957 roku, miało znamiona mordu rytualnego.

Zachodzi pytanie skąd te przez wieki ciągnące się oskarżenia biorą, jaki
jest ich początek?
Otóż odpowiedzi należy poszukać w Starym Testamencie.
Nawet niewiele obeznani z tematem wiedzą że Bóg usiłował skłonić Egipcjan do
zgody na opuszczenie przez Żydów Egiptu zsyłając na nich cały szereg plag.
Ostatnią z nich, dziesiątą, była zaraza która miała porazić pierworodnego
syna w każdej egipskiej rodzinie.
Dokonać miał tego Anioł Śmierci który chodząc nocą po osiedlach ludzkich
swym tchnieniem śmierci porazić miał domostwa grzeszników.
Aby jednak przez pomyłkę nie poraził domów synów Izraela, Bóg nakazał
prawowiernym dokonać specjalnego przez niego nakazanego i w Torze opisanego
rytuału.
Otóż w każdej rodzinie miało być zabite jagnię, miało ono być koniecznie
płci męskiej i nie starsze niż jeden rok. (vide; termin Baranek Boży).
Z jagnięcia tego miała być wytoczona krew, którą zebrana być miała w
naczynie i krwią tą być miały naznaczone progi domostw prawowiernych synów
Judy. Domostwo tak zaznaczone miało być przez Anioła Śmierci oszczędzone.
Jagnię zaś miało być upieczone wraz z gorzkimi ziołami i spożyte z chlebem
paschalnym – macą, wypieczoną z kilku rodzajów zbórz bez użycia drożdzy,
zakwasu lub innych środków powodujących fermentację.
Od zaczynienia ciasta do upieczenia miało minąć nie więcej niż 18 minut.

Moment którym dokonano pomazania domostw przeszedł do historii judaizmu pod
nazwą Pesaḥ Miẓrayim.
Na pamiątkę zaś tego faktu nakazane zostało aby prawowierni Żydzi każdego
roku w 14-tym dniu miesiąca Nisan (pierwszego miesiąca żydowskiego
kalendarza) celebrowali Pesah w czasie którego dokonać należy rytualnego
zabicia jagnięcia upieczenia go i spożycia z macą.
Z biegiem lat obrosło to całym rytuałem opisanym w przepisach prawa
judaistycznego Halachah.
Zabicie jagnięcia, utoczenie krwi i pomazanie nią progu domostw jest
symbolem pojednania z Bogiem, oddania się w jego opiekę i wiary w jego
wyrocznie, czymś co chroni od nieszczęść, chorób i niepowodzeń.
Niewykluczonym więc jest że celebracja Pesah (Passover) z użyciem krwi
jagnięcia, przez wieki w jakiś sposób w pojęciu grup sekciarskich, a takich
nie brakuje w żadnej religii, przeinaczona została i zaowocowała mordami
rytualnymi.
Połączone to może być z wspominkami niedoszłego do skutku ofiarowania Bogu
Izaaka, przez Abrahama.

Niezrozumiałymi dla mnie, katolika przecież, są przytoczone tu słowa
ewangelii wdł. Św. Mateusza 26:26-30:
„I wziął Jezus w ręce swe chleb, pobłogosławił przełamał dając po kawałku
biesiadnikom rzecząc:
Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje.
Po czym wziął kielich z winem i rzekł:
Pijcie to jest krew moja.........”
Był to symbol, niezaprzeczalnie, ale czego?
Odkupienia grzechów?
Dlaczego słowa te jeżeli Chrystus je wypowiedział, dotyczyły picia krwi i
konsumowania jego ciała, ciała człowieka?
Czyżby mogło wynikać to z jakiejś starej żydowskiej tradycji, wszak Jezus
Żydem był i tradycja ich wiary nie była mu obca.
Była jego tradycją.
Jeżeli tak to być może na przestrzeni wieków znaleźli się tacy którzy wzięli
to zbyt dosłownie, przeinaczyli tradycję i zrobili z niej coś co wstydem
winno okryć ich i ród z którego pochodzą po wsze czasy.

Napisał: Colas Bregnon

KJV Matthew 26:26-30
26. And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it,
and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
27. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink
ye all of it;
28. For this is my blood of the new testament, which is shed for many for
the remission of sins.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/1036/krew-na-mace-czyli-mordy-rytualne
T***@somewhere.in.the.world
2016-04-15 02:15:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mkarwan
Profesor Toaff jest szanowanym naukowcem,
[...]
Zdaje sie ze juz pan wklejal te historie. Niech pan sobe zapisuje.
Tu jest wiecej na ten temat:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar%C5%BCenia_o_mord_rytualny_wzgl%C4%99d
em_%C5%BByd%C3%B3w
Nie wstyd panu uprawiac te antysemicka propagande?
Gdyby pan byl katolikiem, musialby sie pan z tego spowiadac.

Tak czy siak ponizsze slowa sa z panem nierozerwalne:
mkarwan, nieszczesny, antysemita, tchorzliwy, troll, Stalowa
Wola, oblakany, propaganda, mowa, nienawisci, genetyczny, klamca,
prowokator, manipuluje, rznie, glupa, kampania, antyzydowska,
donosiciel
--
TA
mkarwan
2016-04-15 07:52:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by T***@somewhere.in.the.world
Post by mkarwan
Profesor Toaff jest szanowanym naukowcem,
[...]
Zdaje sie ze juz pan wklejal te historie. Niech pan sobe zapisuje.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar%C5%BCenia_o_mord_rytualny_wzgl%C4%99d
em_%C5%BByd%C3%B3w
Nie wstyd panu uprawiac te antysemicka propagande?
Gdyby pan byl katolikiem, musialby sie pan z tego spowiadac.
mkarwan, nieszczesny, antysemita, tchorzliwy, troll, Stalowa
Wola, oblakany, propaganda, mowa, nienawisci, genetyczny, klamca,
prowokator, manipuluje, rznie, glupa, kampania, antyzydowska,
donosiciel
Jako Żyd, ośmiesza Pan Żydów i po raz kolejny okazuje Pan swoje chamstwo i
narusza prawo:
Art. 141. Kodeksu Wykroczeń
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze
nagany.

Po raz kolejny ostrzegam Pana, Panie Sadurski, że pisze Pan o mnie nieprawdę
mając na celu pomówienie i znieważenie mnie.
Zgodnie z art. 212 par. 1 i 2 oraz art.216 par.1 i 2 KK. są to czyny
zabronione.
Jako Żyd po raz kolejny Pan świadomie kłamie i łamie prawo.

Gdyby oceniać Żydów tylko na podstawie Pańskiego zachowania można by
napisać, ze Żydzi podobni Panu to kłamcy, chamy i tchórze łamiący prawo.

Loading Image...
Na zdjęciu Marcin Sadurski na tablicy upamiętnijącej Tytusa Chałubińskiego
zasłania nazwisko lekarza.
T***@somewhere.in.the.world
2016-04-15 12:10:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by mkarwan
Post by T***@somewhere.in.the.world
Post by mkarwan
Profesor Toaff jest szanowanym naukowcem,
[...]
Zdaje sie ze juz pan wklejal te historie. Niech pan sobe zapisuje.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar%C5%BCenia_o_mord_rytualny_wzgl%C4%99d
em_%C5%BByd%C3%B3w
Nie wstyd panu uprawiac te antysemicka propagande?
Gdyby pan byl katolikiem, musialby sie pan z tego spowiadac.
mkarwan, nieszczesny, antysemita, tchorzliwy, troll, Stalowa
Wola, oblakany, propaganda, mowa, nienawisci, genetyczny, klamca,
prowokator, manipuluje, rznie, glupa, kampania, antyzydowska,
donosiciel
Jako Żyd, ośmiesza Pan Żydów i po raz kolejny okazuje Pan swoje chamstwo i
Art. 141. Kodeksu Wykroczeń
Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis
lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze
nagany.
Po raz kolejny ostrzegam Pana,
[...]
To niech pan wreszcie idzie do sadu.
Ale radze wczesniej do psychiatry i okulisty.
Ktore z powyzszych slow uznaje pan za nieprzyzwoite? Moze 'mkarwan'?
Albo 'antysemita'? A moze 'donosiciel'?
--
TA
Loading...